Privacyverklaring eXpo eXpert

https://expoexpert.nl.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met eXpo eXpert. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe eXpo eXpert met persoonsgegevens omgaat.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Door u gekozen aanspreekvorm (bv. dhr., mevr., of anders)
 • Bedrijfsgegevens:
  • (bezoek)adres
  • telefoonnummer (vast en/of mobiel),
  • e-mailadres,
  • bedrijfswebsite-url
 • Functienaam
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt om met ons te corresponderen of telefonisch contact met ons te hebben.

2. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met eXpo eXpert. Hoe ver uw relatie met eXpo eXpert gaat, bepaalt u grotendeels zelf. eXpo eXpert gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om de financiële afhandeling van de door u afgenomen producten of diensten te kunnen volbrengen;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze salesacties, waarvoor u aangegeven heeft deze te willen ontvangen;
 • om u te kunnen benaderen over producten en/of diensten die u aan ons levert.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van eXpo eXpert (bijvoorbeeld voor een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), dan heeft eXpo eXpert een gerechtvaardigd belang om uw gegevens vervolgens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen. Indien uw organisatie klant is van eXpo eXpert, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klantleverancier relatie of op grond van de wet.

 

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens

eXpo eXpert bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij eXpo eXpert op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

4. Delen met anderen

Uw gegevens worden enkel door ons met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, een wettelijke verplichting of voor het faciliteren van onze diensten en producten (zoals de mailtool-, email- en CRM-provider).

 

5. In kaart brengen websitebezoek

De bezoekgegevens van de website worden bijgehouden. Hiervoor wordt met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren. Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen. Indien u meer informatie wilt over eXpo eXpert, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk – maximaal binnen vier weken – op uw verzoek reageren.

eXpo eXpert, t.a.v. Richard Boelens, Langenakker 80, 5731 JT Mierlo, 06 – 15244410

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

 

7. Beveiliging

eXpo eXpert neemt de bewerking en bescherming van uw gegevens serieus en hanteert hiervoor de adviezen van het Ministerie van Justitie, die beschreven staan in de ‘Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming’. eXpo eXpert heeft passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik en verlies van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via expert@expoexpert.nl.

 

8. Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor dit Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. eXpo eXpert adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 5 december 2021 .